Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu „Normy ONLINE” (zwanego dalej „Serwisem”), w tym zasady korzystania z produktów i usług udostępnianych Użytkownikom odpłatnie po wykupieniu Pakietu publikacyjnego oraz dodatków i modułów.
1.2 Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://normy.online potwierdzającym zabezpieczenie transmisji danych protokołem sieciowym SSL, lecz użytkownik może także uzyskać dostęp do serwisu poprzez przekierowanie z adresów pośrednich, np.: www.normy.online.
1.3 Administratorem Serwisu „Normy ONLINE” jest 7.marketing sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa), NIP: 5252775542, REGON: 382151450, KRS: 0000764465, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.
1.4 Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

2. Definicje

2.1 „Regulamin” – niniejszy Regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 17.09.2020 r.
2.2 „Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (np. poprzez formularz dostępny na stronie Pakiety publikacyjne), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.3 „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która zawarła umowę z Administratorem.
2.4 „Partner” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która współpracuje z Administratorem.
2.5 „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności (rejestracyjnych, zakupowych, ofertowych itp.), może dokonywać wyłącznie osoba, która jest prawnie umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu (Klienta, Partnera itp.) wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
2.6 „Rejestracja” – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu.
2.7 „Konto” – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi, dokonywania aktualizacji danych, zmiany hasła, weryfikacji stanu złożonych zamówień, korzystania z funkcjonalności i działów dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
2.8 „Nazwa użytkownika”  – ciąg znaków literowych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
2.9 „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
2.10 „Pakiety publikacyjne” – pakiety dostępowe umożliwiające publikowanie w serwisie, w ramach których połączono ze sobą kilka funkcji, uprawnień lub produktów.
2.11 „Pakiety partnerskie” – bezpłatne Pakiety publikacyjne udostępniane wyłącznie Partnerom lub udostępniane w ramach projektów afiliacyjnych.
2.12 „Kod VIO” – kod rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu Klientowi posiadającemu status VIO (Very Important Organization).
2.13 „Kanał społecznościowy” – serwis lub aplikacja, w której Klient posiada zarejestrowany unikatowy adres, usługę lub stronę oznaczoną specjalnym identyfikatorem (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube).
2.14 „Źródło społecznościowe” – unikatowy adres, usługa lub strona oznaczona specjalnym identyfikatorem w wybranym Kanale społecznościowym (np. indywidualny adres fanpage na Facebooku, profil na Twitterze lub kanał na YouTube).
2.15 „Spotab” – tablica społecznościowa do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube).
2.16 „Panel medialny” – promocyjny panel informacyjny na dedykowanej danemu Klientowi stronie, którego celem jest zapewnienie działań SEO, linkowania i relinkowania oraz promocji mediów społecznościowych danego Klienta. W skład Panelu medialnego wchodzą: baner, reklama wideo, mapa, kod QR z linkiem do strony, panel ofertowy z kuponami promocyjnymi lub rabatowymi, slider promujący publikacje Klienta lub Użytkownika.
2.17 „Wpis” – publikacja Użytkownika, która jest zamieszczana na dedykowanej stronie zwanej „blogiem” (dział „Polecamy”) i w dynamiczny sposób powiązanej z innymi stronami serwisu oraz mediami społecznościowymi.
2.18 „Oferty” – specjalna strona w Serwisie dedykowana ofertom Użytkowników posiadających pakiet 5. lub 6., na której w formie spotabu prezentowane są wyłącznie przefiltrowane oferty ww. Użytkowników z wybranego Źródła społecznościowego.
2.19 „Kupony” – specjalna strona w Serwisie, która agreguje i propaguje wszystkie oferty promocyjne Użytkowników, takie jak: oferty z rabatem, First Minute, Last Minute itp.

3. Składanie zamówień

3.1 Standardowe zamówienia w Serwisie są składane poprzez Formularz zamówienia.
3.2 Zamówienia niestandardowe, których nie dotyczy formularz określony w pkt. 1 lub zamówienia dotyczące produktów realizowanych na zamówienie są składane poprzez formularze dostępne na poszczególnych stronach lub w dziale Formularze.
3.3 Wypełnienie każdego formularza jest dobrowolne, lecz wymaga określonych zgód Użytkownika, w tym dotyczących jego danych podanych w formularzu, a przypadku formularzy dedykowanych Klientom, także wyrażenia zgody na przekazanie danych oraz adresu IP.
3.4 Wypełnienie, a następnie przesłanie formularza wiąże się z akceptacją oświadczeń dotyczących Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
3.5 Użytkownik wypełniający dany formularz ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych w nim danych i ich aktualność.
3.6 Po wypełnieniu danego formularza Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego poprawnego przesłania w formie komunikatu popup oraz kopię treści formularza przesłaną na wskazany w formularzu adres email.
3.7 Zamówienia dotyczące Pakietów publikacyjnych oraz Pakietów partnerskich są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie Użytkownikowi maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl oraz panel szybkich płatności w systemie Przelewy24.pl);
 • opłacenie faktury przez Klienta;
 • rejestracja Klienta oraz Użytkownika w Serwisie;
 • aktywacja Pakietu publikacyjnego, w tym przysługujących Klientowi funkcjonalności, zgodnie z wybranym Pakietem publikacyjnym.

3.8 Zamówienia dotyczące pozostałych produktów (źródeł, banerów, serwisów)  są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie Użytkownikowi maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl);
 • opłacenie faktury przez Klienta;
 • aktywacja wybranego produktu lub przekazanie danych dotyczących terminu jego aktywacji bądź sposobu udostępniania.

3.9 W przypadku niewygenerowania się faktury VAT (najczęściej w wyniku niezgodności danych podanych w formularzy z danymi pobieranymi z bazy GUS) faktury są wystawiane ręcznie w ciągu 60 minut – licząc od chwili przesłania formularza – i są wysyłane na email podany w formularzu. Faktury generowane automatycznie różnią się od faktur wystawianych ręcznie jedynie posiadaniem identyfikatora: XX/XX/XXXX/Identyfikator. Faktury wystawiany ręcznie identyfikatora nie posiadają: XX/XX/XXXX.
3.10 Na żądanie Użytkownika jest możliwe wcześniejsze aktywowanie funkcjonalności oraz usług (np. drogą mailową, lecz wyłącznie z adresu email podanego w wypełnionym przez Użytkownika Formularzu zamówienia lub Formularzu aktualizacyjnym).
3.11 Wcześniejsza aktywacja nie wpływa na okres ważności zamówionego Pakietu publikacyjnego.
3.12 Termin ważności danego Pakietu publikacyjnego liczony jest od dnia wymagalności danej płatności (na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym na fakturze „terminie płatności”) i trwa przez jeden rok.

4. Rejestracja i założenie konta

4.1 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, ma charakter dobrowolny i następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia.
4.2 Rejestracji Użytkownik może dokonać na stronie Rejestracja, poprzez dedykowany formularz rejestracyjny.
4.3 Rejestracja w Serwisie odbywa się według następującego trybu:

 • wypełnienie Formularza rejestracyjnego;
 • utworzenie konta;
 • aktywacja konta Użytkownika przez Administratora;
 • aktywacja określonych przywilejów Użytkownika, które wynikają z zamówionego Pakietu publikacyjnego, innych zamówień lub uprawnień.

4.4 Każdemu etapowi procesu rejestracyjnego towarzyszy korespondencja email, którą Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Tym samym, błędne wpisanie adresu email w danym formularzy może skutkować niemożnością realizacji lub zakończenia procesu rejestracyjnego.
4.5 W przypadku opisanym w pkt. 4 błędne dane są usuwane przez Administratora na wniosek Użytkownika, a cały proces rejestracji wymaga powtórzenia.
4.6 Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez Użytkownika „Formularza rejestracyjnego”, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administrator danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.
4.7 Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Użytkownik powinien dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.
4.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.
4.9 Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Serwisu. W celu usunięcia konta z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza dyspozycji, który jest dostępny w dziale Formularze. Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.
4.10 Administrator ma prawo do odmowy rejestracji lub zablokowania możliwości rejestracji Użytkownika, który nie uregulował należnych opłat dotyczących złożonego zamówienia.

5. Publikowanie

5.1 Użytkownik serwisu ma prawo do publikowania na blogu serwisu (zatytułowanym „Polecamy”) w zakresie tematycznym serwisu, określonym przywilejami wynikającymi z posiadanego pakietu publikacyjnego lub delegowanych przez Administratora uprawnień.
5.2 Użytkownik ma prawo do zamieszczania publikacji wyłącznie w imieniu Klienta, którego reprezentuje, a który jest nabywcą danego Pakietu publikacyjnego, co nie wyklucza iż np. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może to być ta sama osoba.
5.3 Kategorie w jakich Użytkownik może publikować na blogu Serwisu określane są przez Administratora w formie listy dostępnych kategorii oraz wynikają z posiadanego przez Użytkownika Pakietu publikacyjnego.
5.4 Użytkownik nie ma prawa publikowania w kategoriach firmowych (za wyjątkiem kategorii dotyczącej jego marki lub marki reprezentowanego przez niego Klienta) oraz w kategorii „Polecamy”, która to kategoria jest kategorią administracyjną, służącą do filtrowania i wyróżniania postów w menu strony.
5.5 Administrator może na wniosek Użytkowników tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu Użytkowników.
5.6 Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych formularzach.
5.7 Użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien powielać tagów i nie tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i pisane małą literą.
5.8 Administrator może wstrzymać publikację lub ją wycofać (na określony czas, lecz ze wskazaniem takiego okresu lub na stałe) jeżeli dana publikacja:

 • zawiera błędy językowe;
 • zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • godzi w dobre imię Użytkowników serwisu, jego Klientów, Administratora lub opublikowaną ją w złej wierze;
 • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

5.9 Wstrzymanie lub wycofanie publikacji określone w pkt. 5.8 nie może rodzić wobec Administratora żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych ze strony Użytkownika, Klienta, Partnera lub osób trzecich.
5.10 Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za Wpisy przez siebie publikowane (także będące pracami zbiorowymi), w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
5.11 Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanym w serwisie przez Użytkownika Wpisem, zarówno w celach promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
5.12 Administrator zapewnia SEO dla każdego Wpisu opublikowanego przez Użytkowników w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
5.13 Administrator udostępnia propagację każdego Wpisu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr) oraz w kanale RSS Serwisu.
5.14 Propagacja, o której jest mowa w pkt. 5.14 może mieć charakter zautomatyzowany lub może być realizowana indywidualnie przez każdego z Użytkowników. W tym ostatnim przypadku Administrator nie może zapewnić ciągłości propagacji, jej stałości lub periodyczności.
5.15 Z tytuły publikacji Wpisu, jego dystrybucji, redystrybucji lub powielania Użytkownik, Klient, Partner a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
5.16 Administrator ma prawo do rozporządzania Wpisem także po rezygnacji lub usunięciu Konta przez Użytkownika, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie Wpisu, lecz na pisemne żądanie Użytkownika jest zobowiązany ww. Wpis usnąć, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.

6. Odnowienia pakietów

6.1 W przypadku braku rezygnacji Użytkownika na co najmniej 7 dni przez upływem okresu określonego w pkt 3.11, ważność Pakietu publikacyjnego uznaje się za przedłużoną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach, a Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika, a tym samym Klienta lub Partnera, którego Użytkownik reprezentuje.
6.2 Faktura określona w pkt. 6.1 jest wystawiana przez Administratora w ciągu 14 dni po upływie terminu określonego w pkt 3.11, z zaznaczeniem iż termin ww. nie przedłuża ważności Pakietu publikacyjnego.
6.3 Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner ma prawo do złożenia rezygnacji także po otrzymaniu ww. faktury VAT, lecz płatność wynikająca z dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną.
6.4 Administrator zachowuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany oferty o ile jest ona korzystniejsza dla Klientów lub Partnerów. Zmiana oferty, jej aktualizacja, upgrade itp. nie zmienia wysokości opłat za Pakiety publikacyjne w przypadku umów już zawartych.
6.5 Zapisy dotyczące kosztów, określone w pkt. 6 nie mają zastosowania w przypadku pakietów nabywanych w promocji, w tym z wykorzystaniem Kodu VIO. Koszty odnowienia takich pakietów są naliczane w cenach aktualnych na dzień odnowienia i określonych na stronie zamówienia, samo odnowienie jednak nie ma charakteru automatycznego (określonego w pkt. 6.1) i wymaga złożenia nowego zamówienia przez Użytkownika.
6.6 W przypadku złożenia przez Użytkownika rezygnacji, która dotyczy produktu nabywanego w pełnej cenie, a który dawał uprawnia do nabycia innego produktu w cenie obniżonej, ale nie większej niż 1 zł (netto), przyjmuje się iż ww. rezygnacja dotyczy obydwu produktów. Tym samym Użytkownik traci prawo do korzystania z produktu nabytego w cenie 1 zł (netto), a w celu dalszego korzystania z tego produktu jest zobowiązany do jego ponownego zakupu w pełnej cenie.
6.7 Zapisy powyższe nie dotyczą pozostałych usług, opcji i modułów, w tym modułów reklamowych, które wygasają samoistnie, a ich odnowienie lub prolongata wymagają złożenia kolejnego zamówienia przez Użytkownika.

7. Promocja i propagacja

7.1 Administrator zapewnia Klientom i Partnerom promocję ich marek firmowych oraz produktowych, zarówno w samym serwisie, jaki w mediach społecznościowych, mediach i serwisach powiązanych oraz innych serwisach ekosystemu eSystem +.
7.2 Zakres działań promocyjno-propagacyjnych realizowanych przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne, w zależności od posiadanego przez Klienta lub Partnera Pakietu publikacyjnego, przedstawia się następująco:

 • dodanie jednego źródła społecznościowego (np. Twittera) do strony głównej oraz Infostrady;
 • strona informacyjno-adresowa z logo uczelni w katalogu ofertowym „Eksperci”;
 • publikowanie na blogu artykułów, wydarzeń, wywiadów, opinii i notatek (SEO 7/365);
 • dodawanie kuponów z promocjami. Propagacja i promocja w mediach społecznościowych;
 • możliwość dodawania postów w kategorii „Oferty” z propagacją społecznościową i RSS;
 • dedykowana strona z własnym spotabem, panelem medialnym oraz SEO. Katalog “EXPO”.

7.3 Znaki graficzne Klientów i Partnerów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o Klientach lub Partnerach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody ww. osób i bez ograniczeń czasowych.
7.4 Uprawnienia określone w pkt 7.1 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem Klienta lub Partnera, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
7.5 Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych Klienta lub Partnera bez dodatkowej zgody z jego strony, z zastrzeżeniem że działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, a także wypełnionego formularza bądź otrzymanego zlecenia.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.2 Klient, a tym samy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3 Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach z których Użytkownik będzie korzystał w ramach wybranego Pakietu publikacyjnego, subskrypcji lub uzyskanych uprawnień.
8.4 Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub Formularzu aktualizacyjnym adres email Użytkownika oraz następujący adres Administratora: 24@7.marketing.
8.5 Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) lub udostępniane do pobrania w formacie PDF. W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia Użytkownika kosztami ww. przesyłki.
8.6 Wszelkie koszty, w tym koszty Pakietów publikacyjnych są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
8.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez Klienta, Partnera lub Użytkownika w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebook, Twitter);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie Użytkownika, w tym Klienta lub Partnera, a w szczególności za korzystanie z produktów, w tym Pakietów publikacyjnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

8.8 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Administratora: 24@7.marketing lub poprzez Formularz reklamacyjny, udostępniony na stronie Formularze (widoczny dla zalogowanych Użytkowników).
8.9 Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych Użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie Użytkowników, będą pozostawały bez odpowiedzi.
8.10 Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na żądanie reklamacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w ww. terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika reprezentującego Klienta lub Partnera uznał za uzasadnione.
8.11 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu, o czym (w przypadku istotnych zmian lub aktualizacji) publicznie informuje Użytkowników w formie komunikatu zamieszczanego na blogu Serwisu, w kategorii „Komunikaty”.

 

Data publikacji regulaminu: 17.09.2020
Data aktualizacji regulaminu: 17.09.2020
Identyfikator archiwalny regulaminu: R-NO-170920-LTV-1

 

Witaj w Normy ONLINE

Zaloguj się na swoje konto:

Utwórz nowe konto!

Wypełnij formularz, aby się zarejestrować!

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.